Integritetspolicy – MoPet.se

1. Introduktion
Din integritet vår högsta prioritet och vi vill visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Vi uppdaterar regelbundet vår Integritetspolicy, och du hittar den senaste versionen på vår webbplats.
Vi strävar alltid efter att vara så tydliga som möjligt om hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du har några frågor efter att ha läst igenom policyn är du välkommen att kontakta oss.

2. Personuppgiftsansvarig
Solwyt NordTech A.B. organisationsnummer 910525-7852, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du lämnar till oss när du besöker vår webbplats, kontaktar vår kundtjänst eller handlar hos oss.

3. Insamling av personuppgifter
Vi kan samla in olika typer av personuppgifter om dig när du besöker vår webbplats, beställer våra produkter eller kontaktar vår kundtjänst. Exempel på personuppgifter som vi kan samla in inkluderar:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress och telefonnummer
 • Personnummer
 • Betalningsinformation och uppgifter om valt betalsätt
 • Betalningshistorik
 • Uppgifter om dina köp, t.ex. ordernummer och vald produkt
 • Teknisk information om de enheter som du använder när du besöker vår webbplats, såsom språkinställningar
 • Platsinformation från dina mobila enheter, t.ex. mobiltelefon eller surfplatta
 • IP-adress
 • Ärenderelaterad korrespondens, t.ex. de personuppgifter som du lämnar vid kontakt med vår kundtjänst
 • Vi behandlar kreditkortsnummer men sparar inte kreditkortsuppgifterna, denna information lagras endast av kredit- och betaltjänstföretag.

4. Insamling av personuppgifter från tredje part
Utöver de uppgifter som du själv lämnar till oss eller som vi samlar in från dig när du använder våra tjänster kan vi också komma att samla in personuppgifter från tredje part. Exempel på personuppgifter som vi kan samla in från tredje part inkluderar:

 • Adressuppgifter från offentliga register för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig.
 • Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.

5. Varför vi använder dina personuppgifter och hur länge vi sparar dem
Vi på MoPet.se använder de personuppgifter vi samlar in om dig för olika ändamål. I detta avsnitt förklarar vi varför vi använder dina personuppgifter, ger exempel på behandlingar som vi utför för att uppfylla ändamålen och vilken laglig grund som vi baserar behandlingen på. Generellt sett sparar vi dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som vi samlade in dina uppgifter för. Uppgifterna kan också komma att sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lagstiftning. För oss är det viktigt att du känner till hur länge vi behåller dina personuppgifter. I tabellen nedan förklarar vi hur länge dina uppgifter sparas.

ÄndamålBehandlingar som utförsLaglig grundLagringsperiod
Administrering av beställning/köpLeverans av produkt/tjänst, kommunikation om leverans, identifiering, betalningsadministration, adresskontroll, reklamation och garantiKöpeavtalTills dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter
Uppfylla rättsliga förpliktelserAllmän/särskild information om produktlarm och produktåterkallelser, bokförings- och penningtvättslagenRättslig förpliktelseBokföringslagen kräver att räkenskapsinformation ska sparas i ordnat skick och i landet i minst sju år. För övriga uppgifter gäller tills dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter
KundserviceärendenKommunikation via telefon/digitala kanaler, identifiering, utredning av klagomål och teknisk supportBerättigat intresseTills dess att kundserviceärendet har avslutats
Förebygga missbruk och brottFörebygga, förhindra och utreda missbruk och brottBerättigat intresseTills dess att ärendet har avslutats
Tillhandahålla tjänsten “Mina Sidor/Din Order”Inloggningsfunktion, identitetsbekräftelse, uppdatering av uppgifter, möjlighet att följa köp och betalningshistorikKöpeavtalTills dess att tjänsten avslutas eller om kunden inte använder den under en viss period som specificeras vid registrering

6. Profilering
För vissa ändamål använder vi datasegmentering baserat på utvalda uppgifter från våra kunders köp. Det innebär att vi inte får någon specifik kundinsikt om just dig, utan segmenteringen syftar till att ge oss bättre insikt i hur olika kundgrupper upplever våra tjänster och produkter. Vi använder begränsad kunddata, såsom köphistorik, ålder, kön och postadress för att genomföra analyser och utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster och produkter, samt för delar av vår marknadsföring. Vi kan också använda detta för att lämna förmåner och erbjudanden till våra kunder.

7. Hur vi delar dina uppgifter med andra företag
Vi på MoPet.se värnar om din personliga integritet och vi vill vara öppna med hur vi hanterar dina personuppgifter. Ibland behöver vi dock dela dina uppgifter med andra företag för att kunna erbjuda våra tjänster. Dessa företag är vad vi kallar personuppgiftsbiträden, vilket betyder att de behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har noga valt ut personuppgiftsbiträden som hjälper oss med följande tjänster:

 • Leveranser (logistikföretag och speditörer).
 • Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).
 • Marknadsföring (tryckt och digitalt material, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer).
 • IT-tjänster (företag som ansvarar för drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

När vi delar dina personuppgifter med personuppgiftsbiträden görs detta endast för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet, och enbart för ändamål som är förenliga med syftet för vilket vi har samlat in informationen.

Vi kontrollerar noggrant alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de uppfyller våra säkerhets- och sekretesskrav för hantering av personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden som garanterar säkerheten för de personuppgifter som de behandlar och som ålägger dem att följa våra krav och restriktioner för internationell överföring av personuppgifter.

Vi kan även dela dina personuppgifter med andra företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Detta innebär att vi inte styr hur dessa företag behandlar informationen som de får från oss. Självständigt personuppgiftsansvariga företag som vi kan dela dina personuppgifter med inkluderar:

 • Statliga myndigheter (t.ex. Polisen, Skatteverket eller andra myndigheter) om vi enligt lag är skyldiga att göra det eller om det finns misstanke om brott.
 • Företag som ansvarar för allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer).
 • Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).

När vi delar dina personuppgifter med ett självständigt personuppgiftsansvarigt företag gäller deras egen integritetspolicy och hantering av personuppgifter. Vi uppmanar dig att ta del av deras integritetspolicy för att förstå hur dina personuppgifter behandlas av dem.

8. Cookies
När du besöker vår hemsida använder vi cookies, du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår cookiepolicy.

9. Dina rättigheter
Solwyt NordTech A.B. ansvarar vi för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Här följer en översikt över vilka dessa rättigheter är, vad de innebär och hur du utövar dem.

Vi strävar efter att vara transparenta i vår behandling av dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig, har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi får en begäran om tillgång kan vi behöva begära ytterligare information för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Om vi inte har dina senaste uppgifter eller om vi behandlar felaktiga uppgifter om dig, kan du begära att dina personuppgifter rättas.

Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller begränsas, till exempel om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning. Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran om det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning eller konsumenträttslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Om vi inte kan tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter, till exempel behandling som baseras på våra berättigade intressen. Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring om du invänder mot sådan behandling. Om du invänder mot vår direktmarknadsföring kommer vi att sluta med alla former av utskick till dig.

Du har rätt att invända mot ett beslut som har fattats genom automatiserad behandling när detta har rättsliga följder eller i betydande grad påverkar dig på liknande sätt. Detta gäller inte om beslutet exempelvis är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal med dig, som vid kreditansökningar.

För den behandling som vi utför baserat på vårt avtal med dig eller om du lämnat ditt samtycke till en viss behandling kan du begära att få de uppgifter som du har tillhandahållit överförda till en annan personuppgiftsansvarig. s.k. dataportering. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du också rätt att lämna in ditt klagomål till Datainspektionen/Integritetsskydd Myndigheten.

10. Vi skyddar dina personuppgifter

Vi skyddar dina personuppgifter med hjälp av IT-system som säkerställer sekretessen, integriteten och tillgången till informationen. Vi tar särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling, såsom obehörig tillgång, förlust, skada eller förstörelse. Endast de personer som behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

11. Dataskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet
Vi är medvetna om vårt ansvar att följa lagstiftningen när det gäller hantering av personuppgifter. Dataskyddsmyndigheten är den myndighet som ansvarar för att övervaka tillämpningen av denna lagstiftning. Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt, har du rätt att lämna in ett klagomål till Dataskyddsmyndigheten.

12. Kontaktinformation
Om du har några frågor om vår Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag, tveka inte att kontakta oss på MoPet.se. Vi finns tillgängliga för att besvara dina frågor och hjälpa dig på bästa sätt.

Solwyt NordTech A.B.
Ramels väg 75
21369 Malmö
E-post: [email protected]
Kontakt: 0728385505

Varukorg